Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky BiLingvi vzdelávacieho centra - v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 /Zb. Obchodný zákonník/

1. Náš cieľ – našim cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitnú jazykovú výučbu prostredníctvom kvalifikovaných certifikovaných učiteľov LCF Kids Club.

2. Vznik zmluvného vzťahu – zmluvný vzťah medzi vzdelávacím centrom a študentom (zákonným zástupcom) vzniká na základe vyplnenej prihlášky na kurz angličtiny a zaplatením prvej splátky. Od zmluvy môže študent (zákonný zástupca) odstúpiť len písomnou formou. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

3. Platba z kurz a realizácia platby – školné sa uhrádza podľa splátkového kalendára . Prvú splátku treba uhradiť po obdržaní splátkového kalendára do 3 pracovných dní. V prípade, že sa študent (resp. jeho zákonný zástupca) dostane do omeškania pri platbe školného, resp. splátky školného, je vzdelávacie centrum oprávnené uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5. Storno poplatky – v prípade odhlásenia študenta z kurzu jeho zákonným zástupcom v priebehu trvania kurzu (uskutočnené písomnou formou), účtujeme storno poplatok 30€. Študent (zákonný zástupca) je povinný doplatiť dlžnú čiastku školného vrátane zmluvnej pokuty za omeškané platby. Študent nemá nárok na vrátenie školného za kurz za vymeškané hodiny, resp. nevyčerpané hodiny. Vzdelávacie centrum si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmenu učebne, zrušenie hodiny, výmenu lektorov a pod.). Touto zmenou nie je dotknutý nárok študenta na počet garantovaných hodín, tak ako bolo dohodnuté v záväznej prihláške.

6. Vymeškané vyučovacie hodiny (náhradné hodiny) – v prípade neúčasti študenta na výučbe neposkytuje vzdelávacie centrum žiadnu finančnú kompenzáciu. V prípade nepravidelnej účasti sa neposkytuje náhrada školného ani predĺženie kurzu. Nárok na náhradnú hodinu študentovi vzniká, keď je vymeškanie hodiny oznámené emailom (nikol@bilingvi.sk) najmenej 24 hodín vopred. Na požiadanie študenta (zákonného zástupcu) je možné nahradiť si maximálne 3 vyučovacie hodiny počas trvania celého kurzu. Vzdelávacie centrum negarantuje, že umožní náhradu všetkým študentom, ktorí o náhradu požiadajú. Náhradné hodiny nie je možné prenášať z jedného kurzu do nasledujúceho alebo ich uplatňovať po dokončení kurzu.

7. Prázdniny a dni pracovného pokoja – dni pracovného pokoja, prázdniny a zrušené hodiny z dôvodu PN lektora sa nezarátavajú do celkového počtu hodín kurzu t.j. študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili (26 vyučovacích hodín ).

8. Sťažnosti – študent (zákonný zástupca) je povinný akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť písomnou formou na emailovú adresu, nikol@bilingvi.sk

9. Ručenie – študenti (zákonný zástupca) ručia za všetky nimi spôsobené škody a sú povinní poskytnúť náhradu, ktorá bude stanovená na základe príslušných zákonných ustanovení. Vzdelávacie centrum neplatí účastníkom kurzu úrazové ani zdravotné poistenie. Vzdelávacie centrum nezodpovedá za škody vzniknuté študentovi (zákonnému zástupcovi) v priestoroch, kde prebieha výučba.

10. Odstúpenie od zmluvy zo strany vzdelávacieho centra – z dôvodu naplnenia kapacít môže vzdelávacie centrum od zmluvy so študentom (zákonným zástupcom) jednostranne odstúpiť pred začatím kurzu a zaväzuje mu vrátiť zaplatený poplatok v plnej výške. Vzdelávacie centrum si vyhradzuje právo v závažných prípadoch zrušiť príslušný už prebiehajúci kurz (napr. ak počet študentov klesne pod minimálnu hranicu 8) a zaväzuje mu vrátiť poplatok za nezrealizované hodiny v plnej výške. V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz. Práva a povinnosti študentov a ich zákonných zástupcov – zákonný zástupca študenta má upovedomiť prevádzkovateľa vyučovacieho centra o zmene osobných údajov (t.j. zmena mena, telefónneho čísla, adresy a pod.), o zmene iných podstatných skutočností.

12. Ochrana osobných údajov – fotografie, ktoré budú vyhotovené počas kurzu môžu byť zverejnené v reklamných materiáloch vzdelávacieho centra alebo na webových stránkach. V prípade, že by ste s tým nesúhlasili, je potrebné uviesť túto skutočnosť na prihláške pred začiatkom kurzu. Študent potvrdením tejto prihlášky v online forme prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol vzdelávaciemu centru BiLingvi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu, pre marketingové účely a za účelom evidencie študenta v informačnom systéme.

13. Potvrdením online prihlášky udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo, mailová adresa, dátum narodenia, občianskemu združeniu Creative kids o.z.so sídlom: Ferka Urbánka 16, Trnava 91701, IČO: 54051541, po dobu trvania tejto zmluvy, resp. po dobu stanovenú osobitnou právnou úpravou. Zároveň prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.